Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.kagenbags.pl

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 2. DEFINICJE.

 3. WYMOGI TECHNICZNE.

 4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTA.

 5. WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY. CENA.

 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR.

 7. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU.

 8. ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI.

 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 10. REKLAMACJE.

 11. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI. ODSTĄPIENIE.

 12. WYMIANA PRODUKTU.

 13. OPINIE O PRODUKTACH.

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWEI.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy pod adresem www.kagenbags.pl jest Jarosław Łukaszewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kagen Jarosław Łukaszewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Poniatowskiego 7 62-020 Swarzędz, NIP 7772375488, REGON 380497598, adres poczty elektronicznej: sklep@kagenbags.pl, numer telefonu: 575-410-140.

  2. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.kagenbags.pl.

  3. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

  4. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

  5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedawcy.

II. DEFINICJE:

 1. SPRZEDAWCA - Jarosław Łukaszewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kagen Jarosław Łukaszewicz za pośrednictwem strony internetowej www.kagenbags.pl.

 2. KLIENT – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja.

 3. TOWAR – produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. SKLEP INTERNETOWY – prowadzony przez Sprzedawcę w oparciu o Stronę serwisu sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów.

 5. STRONA – serwis internetowy www.kagenbags.pl

 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zakupu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza interaktywnego dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 7. TRANSAKCJA – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Sprzedawcy Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedawcę.

 8. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. PŁATNOŚĆ – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

 10. PAYU– Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 11. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzającą dokonać Transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego).

 12. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Transakcji, w tym sposobu dostawy i płatności.

 13. REJESTRACJA – jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie Internetowym jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

 14. KONTO – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej.

 15. LOGIN – adres e-mailowy Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji.

 16. HASŁO- ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.

 17. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 19. NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

 2. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

 3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.


IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

 2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności: treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami; zawierających informacje nieprawdziwe; treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam) oraz treści lub pliki, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

 3. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedawca może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Sprzedawca może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.V. WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY. CENA.

 1. Zawarcie Transakcji między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 2. Cena Towaru, uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego, podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.

 3. O łącznej cenie Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Transakcją.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 5. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 6. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.

 7. Procedura zawarcia Transakcji w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

   1. Zawarcie Transakcji między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje dokonana Transakcja między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Transakcji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mailem o zawartej Transakcji.

 2. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR.

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Transakcji : 

  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Właściciel rachunku: Kagen Jarosław Łukaszewicz

Santander Bank Polska S.A.

Nr rachunku: 80 1090 1450 0000 0001 3685 2623

 

  1. Płatności elektroniczne, szybkie przelewy i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl/

 

  1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:  PayU – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu. (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495, Regon 300523444.


 1. Termin płatności:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed dostawą w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Transakcji . 

  2. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie Zamówienia.

VII. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU

 1. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów ich doręczenia.

 2. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego.

 3. Koszty dostawy Towaru pokrywa Klient w chwili dokonania Płatności.

 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

     1. Przesyłka pocztowa,

     2. Przesyłka kurierska,

     3. Przesyłka paczkomatowa.

 1. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych.

 2. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca dokonuje również wysyłki swoich Towarów poza Polskę do wszystkich krajów Unii Europejskiej Pocztą Polską priorytetem do 10 dni roboczych. Koszt przesyłki do krajów Unii Europejskiej jest określony w zakładce koszty dostawy.

 4. Istnieje możliwość zamówienia kuriera do krajów UE po uprzednim kontakcie ze Sklepem pod adresem: sklep@kagenbags.pl

 5. Termin i koszt przesyłek międzynarodowych, poza terenem Unii Europejskiej ustalany jest indywidualnie po wysłaniu zapytania na adres: sklep@kagenbags.pl

VIII. ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sprzedawcy, a Klient zostanie obciążony kosztami przesyłek.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który przetwarza je na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) w celach związanych z realizacją Transakcji dokonywanych w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta w celach zgodnych z treścią udzielonej przez niego zgody, w tym celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celach wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) i f) RODO.

2. Klient może się kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji swoich praw w tym zakresie:

   1. pisemnie na adres: Kagen Jarosław Łukaszewicz ul. Poniatowskiego 7 62‑020 Swarzędz;

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kagenbags.pl

3. Dane osobowe Klienta Sprzedawca może udostępniać:

a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem;

b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Transakcji;

c) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta;

d) podmiotom, z których usług Sprzedawca korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez Sprzedawcę działań marketingowych i reklamowych.

4. Dane osobowe Klientów Sprzedawca nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Transakcji. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy, dane te będą przechowywane na czas ich realizacji, natomiast w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody Klienta, do czasu cofnięcia zgody.

6. Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

3) prawo do usunięcia danych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Transakcji realizowanych w ramach Sklepu Internetowego.

8. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce Newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi Newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

9. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

10. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL). 

X. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Sprzedawcy i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić poprzez przesłanie Sprzedawcy wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) na adres mailowy sklep@kagenbags.pl lub pocztą na adres:

Kagen Jarosław Łukaszewicz

ul. Poniatowskiego 7

62-020 Swarzędz

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Transakcją lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Transakcji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 2. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

 3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

 4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedawcy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 6. Klient będący konsumentem, korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi może zażądać wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo wnosić o obniżenie ceny.

 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z indywidualnie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu czy reklamacji Towarów.

 8. Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sklep może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Przy wymianie towaru koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

 9. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia spowodowane zwykłym, normalnym zużyciem Towaru, uszkodzenia mechaniczne np. rozdarcia powstałe w wyniku użytkowania Towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i niewłaściwej konserwacji lub braku konserwacji, przemoczenia, zatłuszczenia, zaplamienia, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

 10. Reklamacji nie podlegają zamki w torebkach uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania i przeciążania torebek. Zamki mogą zostać wymienione jak i inne naprawy mogą zostać dokonane na koszt Klienta w ramach odpłatnej usługi.

 11. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Klientowi przysługują dodatkowe uprawnienia w tytułu gwarancji, których Klient ma prawo dochodzić w okresie dwóch lat od dnia zakupu Towaru.

 12. Gwarancja obejmuje wyłącznie ukryte wady powstałe z winy producenta oraz wady fabryczne zamków i suwaków.

 13. Nie podlega gwarancji naturalne zużycie materiałów (skóra, podszewka), czy ich zabrudzenie i mechaniczne uszkodzenie.

XI. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI. ODSTĄPIENIE.


 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji – umowy zawartej na odległość, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

Kagen Jarosław Łukaszewicz

ul. Poniatowskiego 7

62-020 Swarzędz

(z dopiskiem: „ZWROT”)

 1. Uprawnienia dotyczące odstąpienia od umowy nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Transakcji rozpoczyna się: dla Transakcji, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Transakcji, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; dla pozostałych Transakcji – od dnia zawarcia Transakcji.

 3. W przypadku odstąpienia od Transakcji zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument zwraca Towar na adres:

Kagen Jarosław Łukaszewicz

ul. Poniatowskiego 7

62-020 Swarzędz.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za Towar, który zwraca w ramach odstąpienia od umowy. Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie i nie powinien nosić śladów użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. breloki, kosmetyczki, piórniki, metki, instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura). Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę.

 2. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pośrednictwem usług pocztowych, przesyłki awizowane nie będą podejmowane. Klient dokonuje zwrotów korzystając z usług przykładowych przewoźników: DHL, DPD, UPS, InPost, GLS, Pocztex.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Transakcji, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XII. WYMIANA PRODUKTU

 1. Niniejsze uprawnienie do wymiany Towaru, nie narusza uprawnień Klienta będącego konsumentem do złożenia reklamacji oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo wymiany Towaru, o którym mowa, ma charakter dodatkowy, dobrowolny ze strony Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: sklep@kagenbags.pl

 1. Klient będący konsumentem, który zakupił Towar w Sklepie Internetowym, może w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wymienić go na inny Towar dostępny w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Towarem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Klient będący konsumentem w przypadku wymiany Towaru ponosi koszty odesłania Towaru oraz koszty wysyłki nowego Towaru.

 2. Klient proszony jest o odesłanie produktu, który ma zostać wymieniony w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony do Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za Towar, który zwraca w ramach odstąpienia od umowy. Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie i nie powinien nosić śladów użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura). Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

 3. W przypadku wymiany Towaru Klient proszony jest o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej i złożenie go na przykład (formularz jest przykładowy, oświadczenie o wymianie Produktu może zostać złożone również w innej formie):

   1. pisemnie na adres: Kagen Jarosław Łukaszewicz ul. Poniatowskiego 7 62‑020 Swarzędz;

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kagenbags.pl


XIII. OPINIE O PRODUKTACH

Opinie o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym to opinie wystawione tylko przez Klientów, którzy dokonali faktycznych zakupów danych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Sprzedawcą.

 2. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 3. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie  www.kagenbags.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 roku.Formularz reklamacyjny

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)

Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego zawierający przepisy dotyczące rękojmi


Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Kagenbags
Sklep internetowy Shoper.pl